تبلیغات
تجهیزات مخابراتی ورادیویی B.T.C - مطالب قانون ارتباطات بی‌سیم
قالب سایت قالب سایت

تجهیزات مخابراتی ورادیویی B.T.C
 

۞ ضمن خیرمقدم در صورتی که از مبادی قانونی مجوز بهره برداری از شبکه بی سیم را دارید.باشماره موبایل زیر تماس حاصل فرمائید. درغیر این صورت از ارائه خدمات معذوریم ۞
 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 اسفند 1390 توسط farhad ashkaniکارفرما :  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
اداره کل صدور پروانه سرویس‌های رادیویی
 
فهرست مطالب
فصل اول - كلیات.
فصل دوم - راهبری ارتباطات بی‌سیم.
طرح های فرکانس رادیویی.
بازار ارتباطات بی‌سیم.
فصل سوم - امور اجرایی ارتباطات بی‌سیم.
هزینه بهره برداری ارتباطات بی‌سیم.
فصل چهارم - دستگاه ارتباطات بی‌سیم.
مقررات بکارگیری دستگاه.
فصل پنجم – بازرسی و نظارت بر ارتباطات بی‌سیم.
اختیارات بازرسین.
اطلاعات مشمول نظارت بر ارتباطات بی‌سیم.
فصل ششم - مسؤولیت‌ ها و ضمانتِ اجراها.
نحوه رسیدگی به اختلافات و دعاوی.
فصل هفتم - امنیت ارتباطات بی‌سیم.
فصل هشتم - مقررات پایانی.

مقدمه
بی شک فرکانس رادیویی به عنوان یک ثروت عمومی شناخته می شود اما تقاضای روز افزون برای این منبع ایجاب می‌نماید كه طیف فركانس به‌صورت موثر مورد استفاده قرار گیرد و فرآیندهای موثر مدیریت طیف به اجرا درآید. بهمنظور استفاده بهینه و موثر از طیف فركانس به لحاظ فنی و اقتصادی بهعنوان یکی از منابع ملی، به‌كارگیری آن باید هم از طریق مقررات ملی و هم از طریق مقررات بین‌المللی رادیو هماهنگ و قانونمند شود. توانایی هر كشور در برخورداری كامل از مزایای طیف فركانس، قویاً بستگی به گسترش سرویسهای رادیویی، ایجاد شرایط جهت افزایش رقابت در استفاده از طیف، فرصتهای برابر و سهولت در واگذاری پروانه رادیویی استفاده از طیف فرکانس و مجوزهای بکارگیری تجهیزات دارد، كه باعث تسهیل اقتصادی بیشتر و افزایش رشد درآمد ناخالص ملی و دستیابی به حداکثر سود برای سرویس‌دهندگان و بهر‌ه‌برداران میگردد. مدیریت ملی طیف فركانس متشكل است از ساختارها، روش‌ها و مقرراتی كه به‌وسیله آنها، یك دولت استفاده از طیف فركانس رادیویی را در داخل مرزهای جغرافیایی خود كنترل می‌كند. به موجب توافقات بین‌المللی، دولت‌ها در نحوه استفاده از طیف فركانس، قابلیت انعطاف و آزادی عمل دارند. هر دولت باید قوانین و تشكیلات خود را برای انجام وظایف مدیریت طیف بوجود آورد. به این ترتیب كشورها در یك چارچوب بین‌المللی، با ایجاد مدیریت طیف به تدوین سیاست‌ها و مقررات ملی و استفاده از استانداردها و فناوریهای جدید با تاکید بر حداكثر انطباق بینالمللی می‌پردازند تا بتوانند باعث افزایش کارایی فنی طیف فرکانس از نظر پارامترهای مختلف (زمان، حجم اطلاعات قابل انتقال، اعتبار اطلاعات انتقال داده) شده و از تداخل جلوگیری نمایند. بر اساس شرح وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیریت طیف فركانس در جمهوری اسلامی ایران به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.  به منظور دستیابی به قانون جامع و کارآمد ارتباطات بی‌سیم و آئین نامه های مربوطه و با توجه به بندهای 4 و 5 ماده 6 اساسنامه سازمان، و ضرورت بهروزرسانی مقررات و ضوابط موجود و تدوین و تنظیم مقررات و آئین‌نامه‌های لازم برای مدیریت طیف فرکانس، همچنین تعیین مبلغ حق‌امتیاز، تنظیم تعرفه‌های حق فرکانس، شرایط، الزامات و مقررات مربوطه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

 

فصل اول - كلیات

اهداف و مبانی قانون: بهمنظور انجام امورحاکمیتی، تمرکز امور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، تدوین معیارها، تنظیم مقررات و ضوابط و استانداردها، نظارت و اعمال مقررات و حفاظت از حقوق بیسیم در سطوح ملی و بینالملل، استفاده بهینه و موثر از طیف فركانس همراه با بهکارگیری فناوریهای نوین، فرهنگسازی و توسعه خدمات بیسیم و مدیریت روزآمد فضای فرکانسی، ایجاد تعامل و هماهنگی بین ذینفعان و بهرهبرداران متناسب با ضرورتها و نیازهای زمان، قانون ارتباطات بیسیم در چارچوب سیاستهای کلی کشور به شرح مواد آتی تدوین میشود.
دامنه شمول قانون: کلیه فعالیتهای مرتبط با بیسیم که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در محدودههای هوایی، دریایی، فضایی، زمینی و مدارات ماهوارهای انجام میشود و همچنین فعالیتهای بیسیم هوانوردها، فضاپیماها، ماهوارهها، شناورها و وسایل نقلیه زمینی در خارج از قلمرو فوق که تحت حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مشمول این قانون میشود.
تعاریف و اختصارات وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که براساس مواد 5 و 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.
سازمان:  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
فضاپیما: یک وسیله نقلیه ساخت بشر به منظور رفتن به ماورای بخش اصلی اتمسفر زمین
فرکانس: تعداد نوسان امواج الکترومغناطیسی یا امواج رادیویی در واحد زمان
طیف فرکانس: مجموعه‌ فرکانسها و یا بازه فرکانسی با کاربرد معین
امواج رادیویی: گونه‌ای موج الکترومغناطیسی است که فرکانس آن تا هزار گیگاهرتز یا فراتر از آن میرسد و برای ارتباطات بیسیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بیسیم: عدم استفاده از هر گونه سیم در موضوع مربوطه
دستگاه ارتباطات بیسیم: دستگاه یا تجهیزات جانبی که در ارسال یا دریافت امواج رادیویی بکار میروند.
ایستگاه: یک یا چند فرستنده یا گیرنده یا ترکیبی از فرستندهها و گیرندهها و تجهیزات جانبی که برای برقراری یک خدمت ارتباط بیسیم در محدوده مشخص، لازم باشد.
ایستگاههای غیر مجاز: ایستگاه ارتباط بیسیم فاقد پروانه رادیویی معتبر تاسیس یا بهرهبرداری
شبكه ارتباط بیسیم: چند ایستگاه ارتباط بیسیم كه برای تامین ارتباط رادیویی مورد نظر، با هم در ارتباط میباشند.
تشعشع: خروج انرژی از هر منبع به صورت موج الکترومغناطیسی
باند فرکانسی: مجموعه پیوسته‌ای از فرکانسها که بین دو حد فرکانسی معین واقع شده‌اند.
فرکانس واگذار شده: مرکز باند فرکانسی واگذار شده به یک ایستگاه.
جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی: الگوی تقسیم طیف فرکانس بین سرویسهای رادیویی مختلف در جمهوری اسلامی ایران. این جدول مبتنی بر مقررات بینالمللی رادیویی است که با توجه به ضرورتهای ملی تنظیم میشود.
طرح باند فرکانس رادیویی: طرح نحوه تقسیم و واگذاری باندهای فرکانس به سرویسهای رادیویی و کاربریهای خاص، با در نظرگیری همراه شرایط فنی و مقرراتی در چارچوب جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی
خدمات عمومی: خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که در آن همه اقشار جامعه به واسطه اشتراک صریح، حق برخورداری از آن را دارند و اختصاص به گروه خاصی ندارد.
واگذاری فرکانس: اجازه استفاده از فرکانس امواج رادیویی در یک ایستگاه تحت شرایط فنی و غیرفنی معین در چارچوب یک طرح باند فرکانس رادیویی
سرویس رادیویی: سرویسی جهت ارسال و یا دریافت امواج رادیویی برای مقاصد مشخص ارتباطی
پخش همگانی: ارسال سیگنال رادیویی به منظور دریافت مستقیم توسط عموم مردم که ممکن است شامل پخش امواج رادیویی در قالب صدا، تصویر یا هر نوع پخش دیگری باشد.
تداخل: اثر انرژی الکترومغناطیسی ناخواسته ناشی از یک یا ترکیبی از پخشها، تشعشعها یا القاهای رادیویی بر پخش رادیویی معین یا بر دریافت یک سامانه رادیویی مشخص که باعث کاهش کیفیت، نامفهوم شدن یا حذف اطلاعاتی میشود که میتوانست در نبود این اثر استخراج شود.
استاندارد: حدود مشخصات تایید شده توسط {سازمان/وزارت} مرتبط با کارائی دستگاه و تشعشعات الکترومغناطیسی و سازگاری الکترومغناطیسی و ایمنی و سلامت میباشد.
پروانه رادیویی: حق اعطاء شده توسط سازمان تحت شرایط معین به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی تاسیس ایستگاه ارتباط بیسیم و استفاده از فرکانس امواج رادیویی
گواهی تأیید نمونه: تاییدیه‌ای است كه صحت مشخصات یك نمونه از دستگاههای ارتباطی و تطبیق آن را با استانداردهای فنی و مقررات ملی احراز مینماید.
بهرهبرداری: در این قانون به معنای هرگونه استفاده ویا در اختیار داشتن دستگاه ارتباطات بیسیم ویا دستگاه مولد ویا اندازهگیری امواج الکترومغناطیسی است.
کاربردهای صنعتی، علمی و پزشکی انرژی امواج رادیویی: کارکرد دستگاهها یا وسائلی که برای تولید و استفاده محلی از انرژی امواج رادیویی برای کاربردهای صنعتی، علمی، پزشکی، خانگی و موارد مشابه به غیر از کاربردهای ارتباطی طراحی شدهاند.
وضعیت اضطراری: شرایط خاصی که جان انسانها را تهدید کند و روند عادی زندگی یا رفتار اجتماعی را عوض کند مواردی از قبیل حوداث غیرمترقبه طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان و حملات تروریستی
پایش: اندازهگیری و پردازش امواج الکترومغناطیسی برای کسب اطلاع از مشخصات پخشهای رادیویی
شنود: کسب آگاهی مستقیم یا غیرمستقیم مخفیانه از محتوای ارتباطات اختصاصی در حال انتقال بدون رضایت توام طرفین ارتباط به اشکال مختلف از قبیل استماع، ذخیره سازی، تصویر برداری، نمونهبرداری و پردازش
مجوز: اجازه صادره توسط سازمان تحت شرایط معین به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی در چارچوب این قانون بجز حالتهای پیشبینی شده در مواد مختلف این قانون
مسئول اجرای این قانون {وزارت/سازمان} است.

فصل دوم - راهبری ارتباطات بی‌سیم

طرح های فرکانس رادیویی
{وزارت/سازمان} مسئول تدوین و تصویب و بازنگری طرحهای ذیل، همراستا با مقررات و استانداردهای ملی و بین‌المللی است:
الف)     جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی
ب)    طرحهای باند فرکانس رادیویی
پ)    طرح واگذاری فرکانس رادیویی
ت) طرح باندهای فرکانس رادیویی انحصاری پخش همگانی رادیو و تلویزیون متناسب با نیاز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ث)    طرح باندهای فرکانس رادیویی انحصاری دفاعی و انتظامی متناسب با نیاز ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
طراحی یک باند فرکانس معین برای ارائه خدمات عمومی باید در چارچوب ارزیابی بازار؛ تدوین یا بازنگری و در کمیسیون تصویب گردد.
تبدیل یک طرح باند فرکانس رادیویی موجود به یک طرح جدید باید بر اساس یک طرح تبدیل مجزا که حداقل شامل جدول زمانی تخلیه و واگذاری فرکانس، نحوه جبران هزینه تخلیه باند فرکانسی و شیوه واگذاری طرح جدید میباشد، انجام شود.

بازار ارتباطات بی‌سیم

{وزارت/سازمان} میتواند بخشهایی از طیف فرکانس امواج رادیویی را پس از تصویب کمیسیون از طریق برگزاری مزایده واگذار نماید.
{وزارت/سازمان} میتواند با ایجاد بورس فرکانس، فضای لازم برای عرضه و تقاضای طیف امواج رادیویی ایجاد نماید. ضوابط و شرایط بورس فرکانس امواج رادیویی باید به تصویب کمیسیون برسد.

 
فصل سوم - امور اجرایی ارتباطات بی‌سیم


بهرهبرداری از طیف امواج الکترومغناطیسی از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به صدور یا تمدید مجوز یا پروانه رادیویی به وسیله {وزارت/سازمان} است.
تاسیس ایستگاه مستلزم دریافت مجوز تاسیس از {وزارت/سازمان} میباشد.
{سازمان/وزارت}مجاز است تا پس از انجام ارزیابیهای لازم نسبت به صدور گواهینامه تایید توانایی اشخاص حقیقی در زمینه ارتباطات بیسیم مبادرت نماید.
{سازمان} برای تاسیس و بهرهبرداری از ایستگاههای پایش طیف امواج رادیویی متعلق به خود یا برای اعمال قانون از طریق انتشار امواج رادیویی از دریافت مجوز و پرداخت هزینه استفاده از طیف معاف است.
تائید امور مربوط به صدور، تمدید، لغو و تغییر هر گونه پروانه رادیویی، مجوز و گواهینامه بر عهده کمیسیون فنی پنج نفره است. آئین نامه اجرایی این کمیسیون حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون توسط {وزارت/سازمان} تدوین و به تصویب کمیسیون خواهد رسید.
مدت زمان اعتبار پروانههای رادیویی نباید بیش از پنج سال یا بیش از مدت زمان اعتبار پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات حاکم بر پروانه رادیویی باشد.
واگذاری تمام یا بخشی از حقوق ناشی از مجوز یا پروانه رادیویی از طرف دارنده آن به غیر ممنوع است مگر با اجازه {وزارت/سازمان}
واگذاری تمام یا بخشی از حقوق ناشی از گواهینامه صادره از سوی سازمان به غیر ممنوع است.
{وزارت/سازمان} مجاز است در صورت تامین حقوق بهرهبرداران، پروانههای رادیویی متعدد برای بهرهبرداری از یک باند فرکانسی صادر نماید.
در صورت تغییر مقررات حاکم بر یک پروانه رادیویی یا در صورت ایجاب مدیریت بهینه طیف امواج رادیویی {وزارت/سازمان} میتواند شرایط مندرج در یک مجوز و یا پروانه رادیویی صادره را با لحاظ حقوق دارنده مجوز یا پروانه تغییر دهد.
در موارد زیر پروانه رادیویی لغو میشود:
الف) دستور کمیسیون فنی؛
ب) الزام منافع ملی و امنیت عمومی با تشخیص مراجع ذیصلاح؛
پ) تبادل محتوی یا کاربری خارج از چارچوب پروانه رادیویی؛
ت) سایر مواد پیشبینی شده در این قانون؛
اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این قانون مجوز یا پروانه رادیویی دریافت نمودهاند درصورتی که مجوز یا پروانه رادیویی آنها به هر دلیلی لغو گردد، باید تعهدات خود به واسطه پروانه مربوطه و خسارات وارده احتمالی به ذینفعان را در مهلت تعیین شده از سوی {وزارت/سازمان} مرتفع نمایند.
{وزارت/سازمان} میتواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را پس از انجام ارزیابیهای لازم برای مدت معین به نمایندگی از خود در امور غیرحاکمیتی از قبیل صدور تاییدیه یا گواهی مامور نماید.

هزینه بهره برداری ارتباطات بی‌سیم
{وزارت/سازمان} میتواند در قبال صدور پروانه رادیویی مبلغی را که از سوی کمیسیون تصویب و ابلاغ خواهد شد به عنوان حقامتیاز دریافت و به حساب خزانه واریز میکند.
{وزارت/سازمان} میتواند با تائید کمیسیون جهت بررسی درخواست تقاضای صدور پروانه رادیویی و یا سایر عملیات مرتبط با پروانه رادیویی، مبلغی تحت عنوان هزینه پردازش درخواست و یا حق ثبت از متقاضیان دریافت کند و به حساب {وزارت/سازمان} واریز نماید.
 از دارندگان پروانه رادیویی به صورت دورهای مبلغی به عنوان حق استفاده از طیف امواج رادیویی دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود. این مبلغ با پیشنهاد {وزارت/سازمان} و تصویب کمیسیون تعیین میشود.
صد در صد درآمد حاصل از حق امتیاز، هزینه پردازش و حق استفاده از فرکانس پروانههای رادیویی و گواهیهای صادره از طریق مبادله موافقتنامه در اختیار {سازمان/وزارت} قرار خواهد گرفت تا برای مدیریت طیف امواج رادیویی توسط سازمان به مصرف برسد.
مصرف 30 درصد اعتبار موضوع ‏ماده 26- از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع "قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364" میباشد.
بهرهبرداری از دستگاههای رادیویی فعال در قالب پروانههای رادیویی عمومی و کاربردهای صنعتی، علمی و پزشکی انرژی امواج رادیویی معاف از پرداخت حق استفاده از فرکانس امواج رادیویی میباشند.

فصل چهارم - دستگاه ارتباطات بی‌سیم


به غیر از موارد زیر، استفاده یا در اختیار داشتن به قصد بهرهبرداری دستگاههای غیراستانداردی که قادر به تشعشع امواج الکترومغناطیسی هستند، ممنوع است:
الف)    دستگاههای وارداتی به منظور صادرات که در داخل کشور بهرهبرداری نمیشود؛
ب)    دستگاههای تولید شده برای صادرات که در داخل کشور بهرهبرداری نمیشود؛
پ)    دستگاههای دارای کاربرد صرفاً دفاعی ویا امنیتی که با هماهنگی {وزارت/سازمان} بهرهبرداری شود؛
{وزارت/سازمان} میتواند بهرهبرداری از دستگاههای غیراستاندارد قادر به تشعشع امواج الکترومغناطیسی را به قصد تحقیقات، آموزش، آزمایش یا نمایش اجازه دهد.
تدوین و پیشنهاد استانداردهای مرتبط با این قانون برای تصویب سازمان ملی استاندارد ایران و اعمال آنها بر عهده {وزارت/سازمان} است.

مقررات بکارگیری دستگاه

 هرگونه واردات، ترخیص، صادرات، خروج، تولید، خرید و فروش دستگاههای ارتباطات بیسیم و اجزای منفصل آن مستلزم دریافت مجوز از {وزارت/سازمان} است.
{وزارت/سازمان} برای دستگاههای قادر به تشعشع امواج الکترومغناطیسی که استاندارد بودن آنها از طریق آزمایشگاههای مورد تایید، احراز میشود، گواهی تایید نمونه صادر خواهد کرد.
صدور هرگونه گواهی مرتبط با موضوع این قانون مستلزم پرداخت هزینههای مربوطه است که با تعرفه مورد تائید کمیسیون اخذ و به حساب {وزارت/سازمان} واریز خواهد شد.
هزینه آزمایش تجهیزات توسط آزمایشگاههای مورد تایید، براساس دستورالعمل مصوب کمیسیون تعیین میشوند.


فصل پنجم – بازرسی و نظارت بر ارتباطات بی‌سیم{وزارت/سازمان} موظف به بازرسی و نظارت بر حسن اجرای این قانون از طریق استخدام نیروی انسانی ماهر و بهکارگیری ابزار لازم ویا جلب همکاری اشخاص حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات است.

اختیارات بازرسین

{وزارت/سازمان} میتواند از طریق بازرسان و ناظران خود که ضابط قضایی میباشند و نیز از طریق مراجع قضائی و انتظامی از بهرهبرداری غیرمجاز جلوگیری نماید.
بازرس {وزارت/سازمان} ‌می‌تواند در صورت ظنّ قوی به نقض این قانون یا مقررات مربوطه، دستگاهها و فعالیت‌های ارتباطات بی‌سیم را با رعایت مقررات مربوطه مورد بازرسی قرار دهد و از بهرهبرداری غیرمجاز جلوگیری نماید و مانع از حرکت وسایل نقلیه، شناور یا هوانورد حامل این دستگاهها شود و تا تعیین تکلیف در کمیسیون فنی، آنها را پلمب کرده و یا پس از آن توقیف نماید. نظارت و بازرسی ایستگاههای پخش همگانی و ایستگاههای متعلق به مراکز دفاعی، امنیتی و قضایی باید با هماهنگی قبلی انجام شود.
ناظر یا بازرس میتواند توانایی استفاده کننده از دستگاههای ارتباطات بیسیم را عملاً ارزیابی نموده و تا تعیین تکلیف در کمیسیون فنی، پلمب کرده و یا پس از آن توقیف نمایند.
بهرهبرداری باید در چارچوب پروانه رادیویی یا مجوز مربوطه باشد و نباید منجر به ایجاد تداخل یا مزاحمت روی ارتباطات دیگر شود.
به جز در موارد زیر، {وزارت/سازمان} می‌تواند دستور توقف بهرهبرداری را صادر نماید:
الف) ایستگاههای پخش همگانی رادیو و تلویزیون دارای پروانه رادیویی و منطبق با طرح ملی استفاده از باندهای فرکانس رادیویی
ب)  ایستگاههای متعلق به مراکز دفاعی، امنیتی و انتظامی دارای پروانه رادیویی و منطبق با طرح ملی استفاده از باندهای فرکانس رادیویی

اطلاعات مشمول نظارت بر ارتباطات بی‌سیم
شنود محتوای ارتباطات بیسیم یا ایجاد امکان آن برای شخص ثالث ممنوع است مگر به حکم قانون
مسئولیت محتوای مبادله شده در شبکههای ارتباطات بیسیم از نظر تطابق با قوانین و مقررات حاکم بر محتوی، بر عهده تولید کننده محتوی است.
دارندگان پروانه رادیویی باید اطلاعات مربوط به دستگاههای ارتباطات بیسیم، ایستگاهها، شبکه‌ها، فهرست ارتباطات انجام شده، مراودات اداری و افرادی که با پروانه رادیویی مرتبط هستند و همچنین پروانه رادیویی یا تصویر آن را به نحوی ساماندهی کنند که دسترسی به این اطلاعات برای {سازمان/وزارت} یا ناظران یا بازرسان آن، از آغاز بهرهبرداری تا یک سال پس از پایان آن فراهم شود.
مسئولیت سلامت و تمامیت مبادله اطلاعات در شبکه ارتباط بی‌سیم بر عهده دارنده پروانه رادیویی مربوطه میباشد.


فصل ششم - مسؤولیت‌ ها و ضمانتِ اجراهادر صورت تخلف دارنده پروانه رادیویی از مقررات و ضوابط این قانون و یا ضوابط و شرایط مندرج در پروانه، پروانه رادیویی شخص متخلف پس از ارسال اخطار و عدم رفع تخلف در موعد مقرر از طرف دارنده پروانه، لغو یا حداکثر یکبار به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درخواهد آمد. در دوره تعلیق، هر نوع توسعه شبکه رادیویی یا گسترش خدمات ممنوع است.
در صورت عدم رفع تخلف در دوره تعلیق و یا وقوع تخلف جدید در این دوره از سوی دارنده پروانه رادیویی {سازمان/وزارت} میتواند مدت اعتبار پروانه رادیویی شخص متخلف را حداکثر دو بار به مدت 20% مدت اعتبار پروانه رادیویی اولیه کاهش داده یا آن را لغو کند.
بهمنظور رسیدگی به دعاوی و اختلافات مرتبط با این قانون شورای داوری متشکل از 5 عضو در {سازمان/وزارت}تشکیل خواهد شد، ترکیب شورا مشتمل بر نماینده کمیسیون (به عنوان رئیس)، یک نفر کارشناس حقوقی خبره و آشنا با حوزه ارتباطات به پیشنهاد کمیسیون و تائید رئیس قوه قضائیه و سه کارشناس متخصص در حوزههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و آشنا به مسائل حقوقی با حکم وزیر میباشد. احکام صادره این شورا قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
اختلاف بین طرفهای ذیل از طریق شورای داوری (موضوع ‏ماده 48-) مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت:
الف) اختلاف بین دارندگان پروانه رادیویی
ب)    اختلاف بین دارنده پروانه رادیویی و دریافت کننده خدمات
پ)  اختلاف بین {سازمان/وزارت} و دارنده پروانه رادیویی حسب ارجاع کمیسیون
تخلف از مقررات رادیویی مرتبط با این قانون از قبیل آئین‌نامه‌ها، ضوابط فنی و غیرفنی، دستورالعملها و پروانه‌های رادیویی مربوطه تحت عنوان تخلف مقرراتی، توسط {وزارت/سازمان} مورد بررسی قرار میگیرد.
{وزارت/سازمان} موظف است برای جبران خسارت وارده و یا جرایم ناشی از عدم اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون مبالغی را از دارنده پروانه رادیویی اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.
انجام عمدی و یا سهوی هریک از اعمال زیر جرم محسوب و مرتکب، به مجازاتهای تعیین شده محکوم میشود:

 
ردیف    عمل    مجازات
 
    
1.بهره برداری بدون مجوز، پروانه رادیویی یا گواهینامه از طیف امواج الکترومغناطیسی که مستلزم داشتن مجوز یا پروانه رادیویی یا گواهینامه است ؟ توقیف دستگاهها؛ و
جریمه از ده تا پانصد واحد یا حبس از سه ماه تا دو سال      
2.تاسیس ایستگاه بدون داشتن مجوز تاسیس؟ توقیف دستگاهها؛ و
جریمه از ده تا دویست واحد      
3.در اختیار داشتن دستگاههای ارتباطات بیسیم بدون دریافت مجوز، پروانه رادیویی یا گواهینامه ؟ توقیف دستگاهها؛ و
جریمه از ده تا پانصد واحد یا حبس از یک تا شش ماه یا هردو       
4.واگذاری تمام یا بخشی از حقوق ناشی از مجوز و یا پروانه رادیویی بدون اجازه؟ جریمه از ده تا هفتاد واحد یا حبس از یک تا شش ماه یا هر دو      
5.ارسال و یا دریافت محتوی یا کاربری خارج از چارچوب مجوز، پروانه رادیویی یا گواهینامه؟ جریمه از ده تا صد و چهل واحد یا حبس شش ماه تا دو سال یا هر دو      
6.عدم همکاری پیش بینی شده در؟ جریمه از ده تا هفتاد واحد      
7.بهرهبرداری دستگاههای قادر به تشعشع امواج الکترومغناطیسی فاقد گواهی تایید نمونه صادره از سوی {وزارت/سازمان}، بجز موارد ذیل؟ توقیف دستگاهها و
جریمه از ده تا صد و چهل واحد یا حبس از یک تا شش ماه ویا هردو      
8.هرگونه واردات، انتقال، ترخیص، صادرات، خروج، تولید، خرید و فروش دستگاههای ارتباطات بیسیم و اجزای منفصل آن بدون مجوز {وزارت/سازمان}؟ توقیف دستگاهها و
جریمه از ده تا صد و چهل واحد یا حبس از یک تا شش ماه ویا هر دو      
9.عدم همکاری با ناظر یا بازرس {وزارت/سازمان}؟ توقیف دستگاهها و
جریمه از ده تا  صد و چهل واحد       
10.ایجاد تداخل عمدی بر روی شبکههای رادیویی ایمنی و اضطرار، ناوبری هوایی، ناوبری دریایی، نظامی و انتظامی؟ توقیف دستگاهها و
جریمه از هفتاد تا هفتصد واحد یا حبس شش ماه تا دو سال و یا هر دو      
11.ایجاد تداخل عمدی یا مزاحمت روی ارتباطات دیگر خارج از بند 10؟ توقیف دستگاهها و
جریمه از ده تا دویست واحد یا حبس از شش ماه تا یک سال ویا هردو       
12.بهرهبرداری از دستگاههای ارتباطات بیسیم پس از اخطار توقف؟ توقیف دستگاهها و
جریمه از ده تا دویست واحد یا حبس از یک تا شش ماه ویا هردو      
13.بهره‌برداری از دستگاهها و ایستگاههای ارتباطات بیسیم به منظور اقدام برضد امنیت ملی؟ توقیف دستگاهها و
جریمه از هفتاد تا هفتصد واحد یا حبس از شش ماه تا دو سال ویا هردو      
14.برقراری ارتباط بیسیم با ایستگاه غیرمجاز؟ توقیف دستگاهها و
جریمه از ده تا صد و چهل واحد یا حبس از یک تا شش ماه ویا هردو      
15.شنود غیرمجاز ارتباطات رادیویی؟ توقیف دستگاهها و
حبس از شش ماه تا دو سال یا جریمه ده تا چهل واحد ویا هردو      
16.عدم رعایت الزامات تعیین شده در  توسط بازرسین {وزارت/سازمان}؟ توبیخ کتبی و یا انفصال از مشاغل دولتی از چهل و پنج روز تا  دو سال     

در موارد زیر، چنانچه جرایم ارتباطات بیسیم به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت كیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور تخلف از قانون را صادر كند و جرم بوقوع پیوندد.
پ) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب تخلف از قانون شود.
ت) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب یکی از جرائم مقرر در این قانون اختصاص یافته باشد.
مسئولیت كیفری شخص حقوقی در ماده 53 مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر  و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص مرتکب مسؤول خواهد بود.
هر واحد جریمه در این قانون معادل با یک میلیون ریال است و در زمان اعمال بر اساس نرخ تورم اعلامی بانك مركزی محاسبه میشود.
درصورتی که در روند رسیدگی به اختلاف و یا بررسی موارد مربوط به شکایات و تخلفات قراردادی و مقرراتی تشخیص شورای داوری و یا {وزارت/سازمان} ارتکاب به جرم باشد؛ موضوع باید به مرجع ذی‌صلاح قضایی اعلام گردد.
قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به تخلفات ارتباطات بیسیم اختصاص دهد. قضات دادسراها و دادگاه‎های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم با ارتباطات بیسیم دارند انتخاب خواهند شد.
نحوه رسیدگی به اختلافات و دعاوی
 
{وزارت/سازمان} موظف است براساس طرح شکایت افراد حقیقی و یا حقوقی، که از طریق مراجعه مستقیم و یا به صورت الکترونیکی مطرح شده است و یا برمبنای تخلفات گزارش شده از بازرسان و ناظران {وزارت/سازمان} در حوزه ارتباطات بیسیم دریافت کرده است، پیگیریهای لازم را انجام و موضوع را باتوجه به نوع تخلف به یکی از نهادهای مربوطه از قبیل شورای داوری، کمیسیون فنی و یا دادسر/دادگاه تخصصی ارجاع دهد. دارنده پروانه موظف است اطلاعات لازم مربوط را در اختیار {وزارت/سازمان} قرار دهد.

فصل هفتم - امنیت ارتباطات بی‌سیم


کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظف هستند اقدامات لازم در جهت ایجاد و ارتقاء امنیت شبکههای بیسیم را بهعمل آورند. چنانچه سوءاستفاده از فضای رادیویی به موجب سهلانگاری این موسسات و نهادها باشد مسئولیت برعهده بالاترین مقام مسئول آن موسسه یا نهاد است.
تمام دارندگان پروانه رادیویی موظف هستند تا در صورت بروز وضعیت اضطراری یا بحران محلی، منطقهای یا ملی؛ دسترسی و استفاده از امکانات رادیویی موضوع پروانه رادیویی را برای مراجع مسئول و ذیربط در اسرع وقت مهیا نمایند.
{وزارت/سازمان} موظف است از طریق عضویت و مشارکت  در مراجع بینالملل، همکاریهای علمی و عملیاتی بینالمللی نسبت به آگاهی و اثرگذاری در حوزه ارتباطات بیسیم و حفاظت از فضای رادیویی کشور اقدام نماید.
{سازمان/وزارت} باید تمام اقدامات لازم برای ایجاد، مدیریت، پشتیبانی و حفاظت از بانک اطلاعات رادیویی کشور و ثبت بینالمللی ایستگاههای لازم در مراجع بینالمللی را انجام دهد.
در صورت ارتکاب جرم از سوی اتباع بیگانه در حوزه ارتباطات بیسیم و ایجاد خسارت به منافع ملی کشور {وزارت/سازمان} مکلف به پیگیری لازم برای توقف آن و جبران خسارات ملی میباشد.
در صورت تشخیص {سازمان/وزارت} استفاده مجدد از دستگاههای توقیف شده پس از اطمینان از استاندارد بودن و عدم استفاده غیرمجاز، با نظارت سازمان امکانپذیر میباشد.
کلیه دستگاهها و قطعات مربوطه مشمول این قانون که به توقیف قانونی در‌آمده است، در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد. رفع توقیف پس از رفع دلیل توقیف ویا فروش آنها مشروط به اخذ مجوزهای لازم از {وزارت/سازمان} است. تشخیص معدوم نمودن دستگاهها و قطعات مربوطه توقیف شده، با توجه به ماده 42 قانون مذکور انجام میشود.

فصل هشتم - مقررات پایانیآیین‌نامههای اجرایی این قانون حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون، از طرف {وزارت/سازمان} تنظیم و پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود.
کلیه قوانین مغایر با این قانون، از جمله قانون "استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (‌آماتوری)" مصوب سال 1345 و اصلاحیه ماده سوم آن قانون مصوب سال 1360 و آئین نامه اجرایی "قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (‌آماتوری)" در سال 1361 و ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملغی‌الاثر می‌باشند.
طبقه بندی: قانون ارتباطات بی‌سیم، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


به تمام بازدیدکنندگان محترم خیر مقدم عرض می کنیم و از اینکه سایت ما را برای بازدید انتخاب نمودید ، کمال تشکر را داریم