تجهیزات مخابراتی ورادیویی B.T.C قابل توجه این وب سایت جهت استفاده وکسب اطلاعات بیشتردرموردتجهیزات مخابراتی ورادیویی برای شرکت ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، مراجع نظامی و انتظامی که دارای مجوزبهره برداری ازوزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشندبا همکاری کارشناسان و متخصصان ارتباطات و تجهیزات رادیویی راه اندازی شده است. * * * * * * * * * * * * * * * * http://btcw.ir 2019-09-20T22:15:49+01:00 text/html 2012-03-15T03:30:00+01:00 btcw.ir farhad ashkani سازمان تنظیم مقررات وارتباطات http://btcw.ir/post/148 <br><br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7949625157/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA.png" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><div align="center"><font size="2" color="#CC0000"><span id="result_box" class="long_text" lang="fa"><span title="سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی مراکز تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وظایف ذیل را به عهده دارد. ۱) صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی و پستی. ۲) اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (type approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور. ۳) تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت ها و بهره برداری های غیز مجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی. ۴) تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات وفناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آن ها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن ها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات. ۵) وصول مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می رسد و واریز آن به حساب های خزانه. ۶) نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه های بهره برداری. ۷) تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها و ضوابط به اتصال متقابل شبکه های مخابراتی و رایانه ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه های آن ها به کمیسیون و نظارت بر اعمال آن ها. ۸) تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها به کمیسیون تنظیم مقررات و اعمال مصوبات در موارد زیر: چارچوب توافق نامه های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات. نام گذاری دامنه ها (Domsim Names)، تعیین شماره ها و کدها در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات. حمایت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آن ها. تدوین و پیشنهاد دستورالعمل های لازم به منظور تنظیم روابط ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی. پیشنهادات اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی. ۹ )کلیه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و کلیه تعهدات بین المللی مرتبط که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آن ها می باشد. ۱۰) انجام امور تحقیقاتی و ارائه آموزش های تخصصی مرتبط و اطلاع رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توان مدی های بخش های دولتی و غیر دولتی. ۱۱) حمایت از صاحبان صنایع، انجمن ها و اتحادیه های ارائه کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت، راهبری آن در جهت کاهش امور اجرایی سازمان. ۱۲) تنظیم فضای فرکانسی کشور و نظارت مستمر بر آن. ۱۳) مدیریت آزادسازی و خصوصی سازی بخش های پست و مخابرات."><font size="3"><b>اشنایی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی</b></font></span></span></font><br><br><br><font size="2"><span id="result_box" class="long_text" lang="fa"><span title="سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی مراکز تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وظایف ذیل را به عهده دارد. ۱) صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی و پستی. ۲) اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (type approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور. ۳) تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت ها و بهره برداری های غیز مجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی. ۴) تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات وفناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آن ها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن ها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات. ۵) وصول مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می رسد و واریز آن به حساب های خزانه. ۶) نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه های بهره برداری. ۷) تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها و ضوابط به اتصال متقابل شبکه های مخابراتی و رایانه ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه های آن ها به کمیسیون و نظارت بر اعمال آن ها. ۸) تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها به کمیسیون تنظیم مقررات و اعمال مصوبات در موارد زیر: چارچوب توافق نامه های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات. نام گذاری دامنه ها (Domsim Names)، تعیین شماره ها و کدها در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات. حمایت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آن ها. تدوین و پیشنهاد دستورالعمل های لازم به منظور تنظیم روابط ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی. پیشنهادات اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی. ۹ )کلیه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و کلیه تعهدات بین المللی مرتبط که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آن ها می باشد. ۱۰) انجام امور تحقیقاتی و ارائه آموزش های تخصصی مرتبط و اطلاع رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توان مدی های بخش های دولتی و غیر دولتی. ۱۱) حمایت از صاحبان صنایع، انجمن ها و اتحادیه های ارائه کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت، راهبری آن در جهت کاهش امور اجرایی سازمان. ۱۲) تنظیم فضای فرکانسی کشور و نظارت مستمر بر آن. ۱۳) مدیریت آزادسازی و خصوصی سازی بخش های پست و مخابرات."></span></span></font></div><font size="2"><span id="result_box" class="long_text" lang="fa"><span title="سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی مراکز تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وظایف ذیل را به عهده دارد. ۱) صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی و پستی. ۲) اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (type approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور. ۳) تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت ها و بهره برداری های غیز مجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی. ۴) تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات وفناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آن ها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن ها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات. ۵) وصول مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می رسد و واریز آن به حساب های خزانه. ۶) نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه های بهره برداری. ۷) تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها و ضوابط به اتصال متقابل شبکه های مخابراتی و رایانه ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه های آن ها به کمیسیون و نظارت بر اعمال آن ها. ۸) تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها به کمیسیون تنظیم مقررات و اعمال مصوبات در موارد زیر: چارچوب توافق نامه های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات. نام گذاری دامنه ها (Domsim Names)، تعیین شماره ها و کدها در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات. حمایت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آن ها. تدوین و پیشنهاد دستورالعمل های لازم به منظور تنظیم روابط ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی. پیشنهادات اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی. ۹ )کلیه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و کلیه تعهدات بین المللی مرتبط که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آن ها می باشد. ۱۰) انجام امور تحقیقاتی و ارائه آموزش های تخصصی مرتبط و اطلاع رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توان مدی های بخش های دولتی و غیر دولتی. ۱۱) حمایت از صاحبان صنایع، انجمن ها و اتحادیه های ارائه کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت، راهبری آن در جهت کاهش امور اجرایی سازمان. ۱۲) تنظیم فضای فرکانسی کشور و نظارت مستمر بر آن. ۱۳) مدیریت آزادسازی و خصوصی سازی بخش های پست و مخابرات.">سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی مراکز تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وظایف ذیل را به عهده دارد.<br>۱) صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی و پستی.<br>۲) اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (type approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور.<br>۳) تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت ها و بهره برداری های غیز مجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی.<br>۴) تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات وفناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آن ها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن ها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.<br>۵) وصول مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می رسد و واریز آن به حساب های خزانه.<br>۶) نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه های بهره برداری.<br>۷) تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها و ضوابط به اتصال متقابل شبکه های مخابراتی و رایانه ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه های آن ها به کمیسیون و نظارت بر اعمال آن ها.<br>۸) تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها به کمیسیون تنظیم مقررات و اعمال مصوبات در موارد زیر:<br>چارچوب توافق نامه های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.<br>نام گذاری دامنه ها (Domsim Names)، تعیین شماره ها و کدها در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.<br>حمایت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آن ها.<br>تدوین و پیشنهاد دستورالعمل های لازم به منظور تنظیم روابط ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی.<br>پیشنهادات اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی.<br>۹ )کلیه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و کلیه تعهدات بین المللی مرتبط که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آن ها می باشد.<br>۱۰) انجام امور تحقیقاتی و ارائه آموزش های تخصصی مرتبط و اطلاع رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توان مدی های بخش های دولتی و غیر دولتی.<br>۱۱) حمایت از صاحبان صنایع، انجمن ها و اتحادیه های ارائه کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت، راهبری آن در جهت کاهش امور اجرایی سازمان.<br>۱۲) تنظیم فضای فرکانسی کشور و نظارت مستمر بر آن.<br>۱۳) مدیریت آزادسازی و خصوصی سازی بخش های پست و مخابرات.</span></span> </font> text/html 2012-03-14T04:00:00+01:00 btcw.ir farhad ashkani قانون ارتباطات بی‌سیم http://btcw.ir/post/146 <div align="center"><font color="#CC0000" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"></span></font><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7949635478/logo_noname_124.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="center"><font color="#CC0000" size="2"><b><font size="3"><font size="3">کارفرما :&nbsp; سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی</font></font></b></font><br></div><font color="#CC0000"><font size="2"><b><font size="3"><font size="3">اداره کل صدور پروانه سرویس‌های رادیویی</font></font></b></font><br></font></div><font size="2"><b><font size="3">&nbsp;<br>فهرست مطالب<br></font></b><font size="2">فصل اول - كلیات. </font><br><font size="2">فصل دوم - راهبری ارتباطات بی‌سیم<font size="2">.</font></font><br><font size="2">طرح های فرکانس رادیویی<font size="2">.</font></font><br><font size="2">بازار ارتباطات بی‌سیم<font size="2">.</font></font><br><font size="2">فصل سوم - امور اجرایی ارتباطات بی‌سیم<font size="2">.</font></font><br><font size="2">هزینه بهره برداری ارتباطات بی‌سیم<font size="2">.</font></font><br><font size="2">فصل چهارم - دستگاه ارتباطات بی‌سیم<font size="2">.</font></font><br><font size="2">مقررات بکارگیری دستگاه<font size="2">.</font></font><br><font size="2">فصل پنجم – بازرسی و نظارت بر ارتباطات بی‌سیم<font size="2">.</font></font><br><font size="2">اختیارات بازرسین<font size="2">.</font></font><br><font size="2">اطلاعات مشمول نظارت بر ارتباطات بی‌سیم<font size="2">.</font></font><br><font size="2">فصل ششم - مسؤولیت‌ ها و ضمانتِ اجراها<font size="2">.</font></font><br><font size="2">نحوه رسیدگی به اختلافات و دعاوی<font size="2">.</font></font><br><font size="2">فصل هفتم - امنیت ارتباطات بی‌سیم<font size="2">.</font></font><br><font size="2">فصل هشتم - مقررات پایانی<font size="2">.</font></font><b><font size="3"><br><br>مقدمه<br></font></b>بی شک فرکانس رادیویی به عنوان یک ثروت عمومی شناخته می شود اما تقاضای روز افزون برای این منبع ایجاب می‌نماید كه طیف فركانس به‌صورت موثر مورد استفاده قرار گیرد و فرآیندهای موثر مدیریت طیف به اجرا درآید. بهمنظور استفاده بهینه و موثر از طیف فركانس به لحاظ فنی و اقتصادی بهعنوان یکی از منابع ملی، به‌كارگیری آن باید هم از طریق مقررات ملی و هم از طریق مقررات بین‌المللی رادیو هماهنگ و قانونمند شود. توانایی هر كشور در برخورداری كامل از مزایای طیف فركانس، قویاً بستگی به گسترش سرویسهای رادیویی، ایجاد شرایط جهت افزایش رقابت در استفاده از طیف، فرصتهای برابر و سهولت در واگذاری پروانه رادیویی استفاده از طیف فرکانس و مجوزهای بکارگیری تجهیزات دارد، كه باعث تسهیل اقتصادی بیشتر و افزایش رشد درآمد ناخالص ملی و دستیابی به حداکثر سود برای سرویس‌دهندگان و بهر‌ه‌برداران میگردد. مدیریت ملی طیف فركانس متشكل است از ساختارها، روش‌ها و مقرراتی كه به‌وسیله آنها، یك دولت استفاده از طیف فركانس رادیویی را در داخل مرزهای جغرافیایی خود كنترل می‌كند. به موجب توافقات بین‌المللی، دولت‌ها در نحوه استفاده از طیف فركانس، قابلیت انعطاف و آزادی عمل دارند. هر دولت باید قوانین و تشكیلات خود را برای انجام وظایف مدیریت طیف بوجود آورد. به این ترتیب كشورها در یك چارچوب بین‌المللی، با ایجاد مدیریت طیف به تدوین سیاست‌ها و مقررات ملی و استفاده از استانداردها و فناوریهای جدید با تاکید بر حداكثر انطباق بینالمللی می‌پردازند تا بتوانند باعث افزایش کارایی فنی طیف فرکانس از نظر پارامترهای مختلف (زمان، حجم اطلاعات قابل انتقال، اعتبار اطلاعات انتقال داده) شده و از تداخل جلوگیری نمایند. بر اساس شرح وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیریت طیف فركانس در جمهوری اسلامی ایران به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.&nbsp; به منظور دستیابی به قانون جامع و کارآمد ارتباطات بی‌سیم و آئین نامه های مربوطه و با توجه به بندهای 4 و 5 ماده 6 اساسنامه سازمان، و ضرورت بهروزرسانی مقررات و ضوابط موجود و تدوین و تنظیم مقررات و آئین‌نامه‌های لازم برای مدیریت طیف فرکانس، همچنین تعیین مبلغ حق‌امتیاز، تنظیم تعرفه‌های حق فرکانس، شرایط، الزامات و مقررات مربوطه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.<br></font><div align="center"><font size="2"><br>&nbsp;</font><br><font color="#CC0000" size="2"><font size="3"><b>فصل اول - كلیات</b></font></font><br></div><font size="2"><font size="3"><b><br></b></font><b>اهداف و مبانی قانون:</b> بهمنظور انجام امورحاکمیتی، تمرکز امور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، تدوین معیارها، تنظیم مقررات و ضوابط و استانداردها، نظارت و اعمال مقررات و حفاظت از حقوق بیسیم در سطوح ملی و بینالملل، استفاده بهینه و موثر از طیف فركانس همراه با بهکارگیری فناوریهای نوین، فرهنگسازی و توسعه خدمات بیسیم و مدیریت روزآمد فضای فرکانسی، ایجاد تعامل و هماهنگی بین ذینفعان و بهرهبرداران متناسب با ضرورتها و نیازهای زمان، قانون ارتباطات بیسیم در چارچوب سیاستهای کلی کشور به شرح مواد آتی تدوین میشود.<br><b>دامنه شمول قانون: </b>کلیه فعالیتهای مرتبط با بیسیم که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در محدودههای هوایی، دریایی، فضایی، زمینی و مدارات ماهوارهای انجام میشود و همچنین فعالیتهای بیسیم هوانوردها، فضاپیماها، ماهوارهها، شناورها و وسایل نقلیه زمینی در خارج از قلمرو فوق که تحت حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مشمول این قانون میشود.<br><b>تعاریف و اختصارات</b><b><font size="2"> </font>وزارت:</b> وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات<br><b>امورحاکمیتی:</b> آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.<br><b>کمیسیون: </b>کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که براساس مواد 5 و 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.<br><b>سازمان:</b>&nbsp; سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی<br><b>فضاپیما:</b> یک وسیله نقلیه ساخت بشر به منظور رفتن به ماورای بخش اصلی اتمسفر زمین<br><b>فرکانس:</b> تعداد نوسان امواج الکترومغناطیسی یا امواج رادیویی در واحد زمان<br><b>طیف فرکانس:</b> مجموعه‌ فرکانسها و یا بازه فرکانسی با کاربرد معین<br><b>امواج رادیویی: </b>گونه‌ای موج الکترومغناطیسی است که فرکانس آن تا هزار گیگاهرتز یا فراتر از آن میرسد و برای ارتباطات بیسیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br><b>بیسیم: </b>عدم استفاده از هر گونه سیم در موضوع مربوطه<br><b>دستگاه ارتباطات بیسیم:</b> دستگاه یا تجهیزات جانبی که در ارسال یا دریافت امواج رادیویی بکار میروند.<br><b>ایستگاه:</b> یک یا چند فرستنده یا گیرنده یا ترکیبی از فرستندهها و گیرندهها و تجهیزات جانبی که برای برقراری یک خدمت ارتباط بیسیم در محدوده مشخص، لازم باشد.<br><b>ایستگاههای غیر مجاز:</b> ایستگاه ارتباط بیسیم فاقد پروانه رادیویی معتبر تاسیس یا بهرهبرداری<br><b>شبكه ارتباط بیسیم:</b> چند ایستگاه ارتباط بیسیم كه برای تامین ارتباط رادیویی مورد نظر، با هم در ارتباط میباشند.<br><b>تشعشع:</b> خروج انرژی از هر منبع به صورت موج الکترومغناطیسی<br><b>باند فرکانسی:</b> مجموعه پیوسته‌ای از فرکانسها که بین دو حد فرکانسی معین واقع شده‌اند.<br><b>فرکانس واگذار شده:</b> مرکز باند فرکانسی واگذار شده به یک ایستگاه.<br><b>جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی:</b> الگوی تقسیم طیف فرکانس بین سرویسهای رادیویی مختلف در جمهوری اسلامی ایران. این جدول مبتنی بر مقررات بینالمللی رادیویی است که با توجه به ضرورتهای ملی تنظیم میشود.<br><b>طرح باند فرکانس رادیویی: </b>طرح نحوه تقسیم و واگذاری باندهای فرکانس به سرویسهای رادیویی و کاربریهای خاص، با در نظرگیری همراه شرایط فنی و مقرراتی در چارچوب جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی<br><b>خدمات عمومی:</b> خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که در آن همه اقشار جامعه به واسطه اشتراک صریح، حق برخورداری از آن را دارند و اختصاص به گروه خاصی ندارد.<br><b>واگذاری فرکانس:</b> اجازه استفاده از فرکانس امواج رادیویی در یک ایستگاه تحت شرایط فنی و غیرفنی معین در چارچوب یک طرح باند فرکانس رادیویی<br><b>سرویس رادیویی:</b> سرویسی جهت ارسال و یا دریافت امواج رادیویی برای مقاصد مشخص ارتباطی<br><b>پخش همگانی:</b> ارسال سیگنال رادیویی به منظور دریافت مستقیم توسط عموم مردم که ممکن است شامل پخش امواج رادیویی در قالب صدا، تصویر یا هر نوع پخش دیگری باشد.<br><b>تداخل:</b> اثر انرژی الکترومغناطیسی ناخواسته ناشی از یک یا ترکیبی از پخشها، تشعشعها یا القاهای رادیویی بر پخش رادیویی معین یا بر دریافت یک سامانه رادیویی مشخص که باعث کاهش کیفیت، نامفهوم شدن یا حذف اطلاعاتی میشود که میتوانست در نبود این اثر استخراج شود.<br><b>استاندارد:</b> حدود مشخصات تایید شده توسط {سازمان/وزارت} مرتبط با کارائی دستگاه و تشعشعات الکترومغناطیسی و سازگاری الکترومغناطیسی و ایمنی و سلامت میباشد.<br><b>پروانه رادیویی: </b>حق اعطاء شده توسط سازمان تحت شرایط معین به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی تاسیس ایستگاه ارتباط بیسیم و استفاده از فرکانس امواج رادیویی<br><b>گواهی تأیید نمونه: </b>تاییدیه‌ای است كه صحت مشخصات یك نمونه از دستگاههای ارتباطی و تطبیق آن را با استانداردهای فنی و مقررات ملی احراز مینماید.<br><b>بهرهبرداری:</b> در این قانون به معنای هرگونه استفاده ویا در اختیار داشتن دستگاه ارتباطات بیسیم ویا دستگاه مولد ویا اندازهگیری امواج الکترومغناطیسی است.<br><b>کاربردهای صنعتی، علمی و پزشکی انرژی امواج رادیویی: </b>کارکرد دستگاهها یا وسائلی که برای تولید و استفاده محلی از انرژی امواج رادیویی برای کاربردهای صنعتی، علمی، پزشکی، خانگی و موارد مشابه به غیر از کاربردهای ارتباطی طراحی شدهاند.<br><b>وضعیت اضطراری: </b>شرایط خاصی که جان انسانها را تهدید کند و روند عادی زندگی یا رفتار اجتماعی را عوض کند مواردی از قبیل حوداث غیرمترقبه طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان و حملات تروریستی<br><b>پایش:</b> اندازهگیری و پردازش امواج الکترومغناطیسی برای کسب اطلاع از مشخصات پخشهای رادیویی<br><b>شنود: </b>کسب آگاهی مستقیم یا غیرمستقیم مخفیانه از محتوای ارتباطات اختصاصی در حال انتقال بدون رضایت توام طرفین ارتباط به اشکال مختلف از قبیل استماع، ذخیره سازی، تصویر برداری، نمونهبرداری و پردازش<br><b>مجوز:</b> اجازه صادره توسط سازمان تحت شرایط معین به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی در چارچوب این قانون بجز حالتهای پیشبینی شده در مواد مختلف این قانون<br>مسئول اجرای این قانون {وزارت/سازمان} است.<br><font size="3"><b><br></b></font></font><div align="center"><font color="#CC0000" size="2"><font size="3"><b>فصل دوم - راهبری ارتباطات بی‌سیم</b></font></font><font color="#CC0000"><br></font></div><font size="2"><font size="3"><b><br></b></font><b>طرح های فرکانس رادیویی</b><br>{وزارت/سازمان} مسئول تدوین و تصویب و بازنگری طرحهای ذیل، همراستا با مقررات و استانداردهای ملی و بین‌المللی است:<br>الف)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی<br>ب)&nbsp;&nbsp;&nbsp; طرحهای باند فرکانس رادیویی<br>پ)&nbsp;&nbsp;&nbsp; طرح واگذاری فرکانس رادیویی<br>ت) طرح باندهای فرکانس رادیویی انحصاری پخش همگانی رادیو و تلویزیون متناسب با نیاز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران<br>ث)&nbsp;&nbsp;&nbsp; طرح باندهای فرکانس رادیویی انحصاری دفاعی و انتظامی متناسب با نیاز ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران<br>طراحی یک باند فرکانس معین برای ارائه خدمات عمومی باید در چارچوب ارزیابی بازار؛ تدوین یا بازنگری و در کمیسیون تصویب گردد.<br>تبدیل یک طرح باند فرکانس رادیویی موجود به یک طرح جدید باید بر اساس یک طرح تبدیل مجزا که حداقل شامل جدول زمانی تخلیه و واگذاری فرکانس، نحوه جبران هزینه تخلیه باند فرکانسی و شیوه واگذاری طرح جدید میباشد، انجام شود.<br><b><br>بازار ارتباطات بی‌سیم</b><br>{وزارت/سازمان} میتواند بخشهایی از طیف فرکانس امواج رادیویی را پس از تصویب کمیسیون از طریق برگزاری مزایده واگذار نماید.<br>{وزارت/سازمان} میتواند با ایجاد بورس فرکانس، فضای لازم برای عرضه و تقاضای طیف امواج رادیویی ایجاد نماید. ضوابط و شرایط بورس فرکانس امواج رادیویی باید به تصویب کمیسیون برسد.<br><br>&nbsp;<br></font><div align="center"><font color="#CC0000" size="2"><b><font size="3">فصل سوم - امور اجرایی ارتباطات بی‌سیم</font></b></font><br><br></div><font size="2"><b><font size="3"><br></font></b></font><font size="2">بهرهبرداری از طیف امواج الکترومغناطیسی از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به صدور یا تمدید مجوز یا پروانه رادیویی به وسیله {وزارت/سازمان} است.<br>تاسیس ایستگاه مستلزم دریافت مجوز تاسیس از {وزارت/سازمان} میباشد.<br>{سازمان/وزارت}مجاز است تا پس از انجام ارزیابیهای لازم نسبت به صدور گواهینامه تایید توانایی اشخاص حقیقی در زمینه ارتباطات بیسیم مبادرت نماید.<br>{سازمان} برای تاسیس و بهرهبرداری از ایستگاههای پایش طیف امواج رادیویی متعلق به خود یا برای اعمال قانون از طریق انتشار امواج رادیویی از دریافت مجوز و پرداخت هزینه استفاده از طیف معاف است.<br>تائید امور مربوط به صدور، تمدید، لغو و تغییر هر گونه پروانه رادیویی، مجوز و گواهینامه بر عهده کمیسیون فنی پنج نفره است. آئین نامه اجرایی این کمیسیون حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون توسط {وزارت/سازمان} تدوین و به تصویب کمیسیون خواهد رسید.<br>مدت زمان اعتبار پروانههای رادیویی نباید بیش از پنج سال یا بیش از مدت زمان اعتبار پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات حاکم بر پروانه رادیویی باشد.<br>واگذاری تمام یا بخشی از حقوق ناشی از مجوز یا پروانه رادیویی از طرف دارنده آن به غیر ممنوع است مگر با اجازه {وزارت/سازمان}<br>واگذاری تمام یا بخشی از حقوق ناشی از گواهینامه صادره از سوی سازمان به غیر ممنوع است.<br>{وزارت/سازمان} مجاز است در صورت تامین حقوق بهرهبرداران، پروانههای رادیویی متعدد برای بهرهبرداری از یک باند فرکانسی صادر نماید.<br>در صورت تغییر مقررات حاکم بر یک پروانه رادیویی یا در صورت ایجاب مدیریت بهینه طیف امواج رادیویی {وزارت/سازمان} میتواند شرایط مندرج در یک مجوز و یا پروانه رادیویی صادره را با لحاظ حقوق دارنده مجوز یا پروانه تغییر دهد.<br>در موارد زیر پروانه رادیویی لغو میشود:<br>الف) دستور کمیسیون فنی؛<br>ب) الزام منافع ملی و امنیت عمومی با تشخیص مراجع ذیصلاح؛<br>پ) تبادل محتوی یا کاربری خارج از چارچوب پروانه رادیویی؛<br>ت) سایر مواد پیشبینی شده در این قانون؛<br>اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این قانون مجوز یا پروانه رادیویی دریافت نمودهاند درصورتی که مجوز یا پروانه رادیویی آنها به هر دلیلی لغو گردد، باید تعهدات خود به واسطه پروانه مربوطه و خسارات وارده احتمالی به ذینفعان را در مهلت تعیین شده از سوی {وزارت/سازمان} مرتفع نمایند.<br>{وزارت/سازمان} میتواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را پس از انجام ارزیابیهای لازم برای مدت معین به نمایندگی از خود در امور غیرحاکمیتی از قبیل صدور تاییدیه یا گواهی مامور نماید.<br><font size="2"><b><br>هزینه بهره برداری ارتباطات بی‌سیم<br></b></font>{وزارت/سازمان} میتواند در قبال صدور پروانه رادیویی مبلغی را که از سوی کمیسیون تصویب و ابلاغ خواهد شد به عنوان حقامتیاز دریافت و به حساب خزانه واریز میکند.<br>{وزارت/سازمان} میتواند با تائید کمیسیون جهت بررسی درخواست تقاضای صدور پروانه رادیویی و یا سایر عملیات مرتبط با پروانه رادیویی، مبلغی تحت عنوان هزینه پردازش درخواست و یا حق ثبت از متقاضیان دریافت کند و به حساب {وزارت/سازمان} واریز نماید.<br>&nbsp;از دارندگان پروانه رادیویی به صورت دورهای مبلغی به عنوان حق استفاده از طیف امواج رادیویی دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود. این مبلغ با پیشنهاد {وزارت/سازمان} و تصویب کمیسیون تعیین میشود.<br>صد در صد درآمد حاصل از حق امتیاز، هزینه پردازش و حق استفاده از فرکانس پروانههای رادیویی و گواهیهای صادره از طریق مبادله موافقتنامه در اختیار {سازمان/وزارت} قرار خواهد گرفت تا برای مدیریت طیف امواج رادیویی توسط سازمان به مصرف برسد.<br>مصرف 30 درصد اعتبار موضوع ‏ماده 26- از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع "قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364" میباشد.<br>بهرهبرداری از دستگاههای رادیویی فعال در قالب پروانههای رادیویی عمومی و کاربردهای صنعتی، علمی و پزشکی انرژی امواج رادیویی معاف از پرداخت حق استفاده از فرکانس امواج رادیویی میباشند.<br><br></font><div align="center"><font color="#CC0000" size="2"><b><font size="3">فصل چهارم - دستگاه ارتباطات بی‌سیم</font></b></font><br><br><br></div><font size="2">به غیر از موارد زیر، استفاده یا در اختیار داشتن به قصد بهرهبرداری دستگاههای غیراستانداردی که قادر به تشعشع امواج الکترومغناطیسی هستند، ممنوع است:<br>الف)&nbsp;&nbsp;&nbsp; دستگاههای وارداتی به منظور صادرات که در داخل کشور بهرهبرداری نمیشود؛<br>ب)&nbsp;&nbsp;&nbsp; دستگاههای تولید شده برای صادرات که در داخل کشور بهرهبرداری نمیشود؛<br>پ)&nbsp;&nbsp;&nbsp; دستگاههای دارای کاربرد صرفاً دفاعی ویا امنیتی که با هماهنگی {وزارت/سازمان} بهرهبرداری شود؛<br>{وزارت/سازمان} میتواند بهرهبرداری از دستگاههای غیراستاندارد قادر به تشعشع امواج الکترومغناطیسی را به قصد تحقیقات، آموزش، آزمایش یا نمایش اجازه دهد.<br>تدوین و پیشنهاد استانداردهای مرتبط با این قانون برای تصویب سازمان ملی استاندارد ایران و اعمال آنها بر عهده {وزارت/سازمان} است.<br><b><br>مقررات بکارگیری دستگاه</b><br>&nbsp;هرگونه واردات، ترخیص، صادرات، خروج، تولید، خرید و فروش دستگاههای ارتباطات بیسیم و اجزای منفصل آن مستلزم دریافت مجوز از {وزارت/سازمان} است.<br>{وزارت/سازمان} برای دستگاههای قادر به تشعشع امواج الکترومغناطیسی که استاندارد بودن آنها از طریق آزمایشگاههای مورد تایید، احراز میشود، گواهی تایید نمونه صادر خواهد کرد.<br>صدور هرگونه گواهی مرتبط با موضوع این قانون مستلزم پرداخت هزینههای مربوطه است که با تعرفه مورد تائید کمیسیون اخذ و به حساب {وزارت/سازمان} واریز خواهد شد.<br>هزینه آزمایش تجهیزات توسط آزمایشگاههای مورد تایید، براساس دستورالعمل مصوب کمیسیون تعیین میشوند.<br><br><br></font><div align="center"><font color="#CC0000" size="2"><font size="3"><b>فصل پنجم – بازرسی و نظارت بر ارتباطات بی‌سیم</b></font></font><font color="#CC0000"><br><br><br><br></font></div><font size="2">{وزارت/سازمان} موظف به بازرسی و نظارت بر حسن اجرای این قانون از طریق استخدام نیروی انسانی ماهر و بهکارگیری ابزار لازم ویا جلب همکاری اشخاص حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات است.<br><b><br>اختیارات بازرسین</b><br>{وزارت/سازمان} میتواند از طریق بازرسان و ناظران خود که ضابط قضایی میباشند و نیز از طریق مراجع قضائی و انتظامی از بهرهبرداری غیرمجاز جلوگیری نماید.<br>بازرس {وزارت/سازمان} ‌می‌تواند در صورت ظنّ قوی به نقض این قانون یا مقررات مربوطه، دستگاهها و فعالیت‌های ارتباطات بی‌سیم را با رعایت مقررات مربوطه مورد بازرسی قرار دهد و از بهرهبرداری غیرمجاز جلوگیری نماید و مانع از حرکت وسایل نقلیه، شناور یا هوانورد حامل این دستگاهها شود و تا تعیین تکلیف در کمیسیون فنی، آنها را پلمب کرده و یا پس از آن توقیف نماید. نظارت و بازرسی ایستگاههای پخش همگانی و ایستگاههای متعلق به مراکز دفاعی، امنیتی و قضایی باید با هماهنگی قبلی انجام شود.<br>ناظر یا بازرس میتواند توانایی استفاده کننده از دستگاههای ارتباطات بیسیم را عملاً ارزیابی نموده و تا تعیین تکلیف در کمیسیون فنی، پلمب کرده و یا پس از آن توقیف نمایند.<br>بهرهبرداری باید در چارچوب پروانه رادیویی یا مجوز مربوطه باشد و نباید منجر به ایجاد تداخل یا مزاحمت روی ارتباطات دیگر شود.<br>به جز در موارد زیر، {وزارت/سازمان} می‌تواند دستور توقف بهرهبرداری را صادر نماید: <br>الف) ایستگاههای پخش همگانی رادیو و تلویزیون دارای پروانه رادیویی و منطبق با طرح ملی استفاده از باندهای فرکانس رادیویی<br>ب)&nbsp; ایستگاههای متعلق به مراکز دفاعی، امنیتی و انتظامی دارای پروانه رادیویی و منطبق با طرح ملی استفاده از باندهای فرکانس رادیویی<br><br><b>ا</b><font size="2"><b>طلاعات مشمول نظارت بر ارتباطات بی‌سیم<br></b></font>شنود محتوای ارتباطات بیسیم یا ایجاد امکان آن برای شخص ثالث ممنوع است مگر به حکم قانون<br>مسئولیت محتوای مبادله شده در شبکههای ارتباطات بیسیم از نظر تطابق با قوانین و مقررات حاکم بر محتوی، بر عهده تولید کننده محتوی است.<br>دارندگان پروانه رادیویی باید اطلاعات مربوط به دستگاههای ارتباطات بیسیم، ایستگاهها، شبکه‌ها، فهرست ارتباطات انجام شده، مراودات اداری و افرادی که با پروانه رادیویی مرتبط هستند و همچنین پروانه رادیویی یا تصویر آن را به نحوی ساماندهی کنند که دسترسی به این اطلاعات برای {سازمان/وزارت} یا ناظران یا بازرسان آن، از آغاز بهرهبرداری تا یک سال پس از پایان آن فراهم شود.<br>مسئولیت سلامت و تمامیت مبادله اطلاعات در شبکه ارتباط بی‌سیم بر عهده دارنده پروانه رادیویی مربوطه میباشد.<br><br><font color="#CC0000" size="3"><br></font></font><div align="center"><font color="#CC0000" size="3"><b>فصل ششم - مسؤولیت‌ ها و ضمانتِ اجراها</b></font><br><br><br><br></div><font size="2">در صورت تخلف دارنده پروانه رادیویی از مقررات و ضوابط این قانون و یا ضوابط و شرایط مندرج در پروانه، پروانه رادیویی شخص متخلف پس از ارسال اخطار و عدم رفع تخلف در موعد مقرر از طرف دارنده پروانه، لغو یا حداکثر یکبار به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درخواهد آمد. در دوره تعلیق، هر نوع توسعه شبکه رادیویی یا گسترش خدمات ممنوع است.<br>در صورت عدم رفع تخلف در دوره تعلیق و یا وقوع تخلف جدید در این دوره از سوی دارنده پروانه رادیویی {سازمان/وزارت} میتواند مدت اعتبار پروانه رادیویی شخص متخلف را حداکثر دو بار به مدت 20% مدت اعتبار پروانه رادیویی اولیه کاهش داده یا آن را لغو کند.<br>بهمنظور رسیدگی به دعاوی و اختلافات مرتبط با این قانون شورای داوری متشکل از 5 عضو در {سازمان/وزارت}تشکیل خواهد شد، ترکیب شورا مشتمل بر نماینده کمیسیون (به عنوان رئیس)، یک نفر کارشناس حقوقی خبره و آشنا با حوزه ارتباطات به پیشنهاد کمیسیون و تائید رئیس قوه قضائیه و سه کارشناس متخصص در حوزههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و آشنا به مسائل حقوقی با حکم وزیر میباشد. احکام صادره این شورا قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.<br>اختلاف بین طرفهای ذیل از طریق شورای داوری (موضوع ‏ماده 48-) مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت:<br>الف) اختلاف بین دارندگان پروانه رادیویی<br>ب)&nbsp;&nbsp;&nbsp; اختلاف بین دارنده پروانه رادیویی و دریافت کننده خدمات<br>پ)&nbsp; اختلاف بین {سازمان/وزارت} و دارنده پروانه رادیویی حسب ارجاع کمیسیون<br>تخلف از مقررات رادیویی مرتبط با این قانون از قبیل آئین‌نامه‌ها، ضوابط فنی و غیرفنی، دستورالعملها و پروانه‌های رادیویی مربوطه تحت عنوان تخلف مقرراتی، توسط {وزارت/سازمان} مورد بررسی قرار میگیرد.<br>{وزارت/سازمان} موظف است برای جبران خسارت وارده و یا جرایم ناشی از عدم اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون مبالغی را از دارنده پروانه رادیویی اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.<br>انجام عمدی و یا سهوی هریک از اعمال زیر جرم محسوب و مرتکب، به مجازاتهای تعیین شده محکوم میشود:<br><br>&nbsp;<br><font size="2"><b>ردیف&nbsp;&nbsp;&nbsp; عمل&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجازات <br>&nbsp;</b></font>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>1<font size="2">.</font>بهره برداری بدون مجوز، پروانه رادیویی یا گواهینامه از طیف امواج الکترومغناطیسی که مستلزم داشتن مجوز یا پروانه رادیویی یا گواهینامه است <font size="2">؟</font> توقیف دستگاهها؛ و<br>جریمه از ده تا پانصد واحد یا حبس از سه ماه تا دو سال&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>2.تاسیس ایستگاه بدون داشتن مجوز تاسیس؟ توقیف دستگاهها؛ و<br>جریمه از ده تا دویست واحد&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>3.در اختیار داشتن دستگاههای ارتباطات بیسیم بدون دریافت مجوز، پروانه رادیویی یا گواهینامه ؟<font size="2"> </font>توقیف دستگاهها؛ و<br>جریمه از ده تا پانصد واحد یا حبس از یک تا شش ماه یا هردو &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>4.واگذاری تمام یا بخشی از حقوق ناشی از مجوز و یا پروانه رادیویی بدون اجازه؟ جریمه از ده تا هفتاد واحد یا حبس از یک تا شش ماه یا هر دو&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>5.ارسال و یا دریافت محتوی یا کاربری خارج از چارچوب مجوز، پروانه رادیویی یا گواهینامه؟ جریمه از ده تا صد و چهل واحد یا حبس شش ماه تا دو سال یا هر دو&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>6.عدم همکاری پیش بینی شده در<font size="2">؟ </font>جریمه از ده تا هفتاد واحد&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>7.بهرهبرداری دستگاههای قادر به تشعشع امواج الکترومغناطیسی فاقد گواهی تایید نمونه صادره از سوی {وزارت/سازمان}، بجز موارد ذیل؟ توقیف دستگاهها و<br>جریمه از ده تا صد و چهل واحد یا حبس از یک تا شش ماه ویا هردو&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>8.هرگونه واردات، انتقال، ترخیص، صادرات، خروج، تولید، خرید و فروش دستگاههای ارتباطات بیسیم و اجزای منفصل آن بدون مجوز {وزارت/سازمان}<font size="2">؟ </font>توقیف دستگاهها و<br>جریمه از ده تا صد و چهل واحد یا حبس از یک تا شش ماه ویا هر دو&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>9.عدم همکاری با ناظر یا بازرس {وزارت/سازمان}؟ توقیف دستگاهها و<br>جریمه از ده تا&nbsp; صد و چهل واحد &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>10.ایجاد تداخل عمدی بر روی شبکههای رادیویی ایمنی و اضطرار، ناوبری هوایی، ناوبری دریایی، نظامی و انتظامی<font size="2">؟ </font>توقیف دستگاهها و <br>جریمه از هفتاد تا هفتصد واحد یا حبس شش ماه تا دو سال و یا هر دو&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>11.ایجاد تداخل عمدی یا مزاحمت روی ارتباطات دیگر خارج از بند 10؟ توقیف دستگاهها و<br>جریمه از ده تا دویست واحد یا حبس از شش ماه تا یک سال ویا هردو &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>12.بهرهبرداری از دستگاههای ارتباطات بیسیم پس از اخطار توقف؟ توقیف دستگاهها و<br>جریمه از ده تا دویست واحد یا حبس از یک تا شش ماه ویا هردو&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>13.بهره‌برداری از دستگاهها و ایستگاههای ارتباطات بیسیم به منظور اقدام برضد امنیت ملی<font size="2">؟ </font>توقیف دستگاهها و<br>جریمه از هفتاد تا هفتصد واحد یا حبس از شش ماه تا دو سال ویا هردو&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>14.برقراری ارتباط بیسیم با ایستگاه غیرمجاز؟ توقیف دستگاهها و<br>جریمه از ده تا صد و چهل واحد یا حبس از یک تا شش ماه ویا هردو&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>15.شنود غیرمجاز ارتباطات رادیویی؟ توقیف دستگاهها و<br>حبس از شش ماه تا دو سال یا جریمه ده تا چهل واحد ویا هردو&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>16.عدم رعایت الزامات تعیین شده در&nbsp; توسط بازرسین {وزارت/سازمان}؟ توبیخ کتبی و یا انفصال از مشاغل دولتی از چهل و پنج روز تا&nbsp; دو سال&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br><br>در موارد زیر، چنانچه جرایم ارتباطات بیسیم به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت كیفری خواهد بود:<br>الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم شود.<br>ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور تخلف از قانون را صادر كند و جرم بوقوع پیوندد.<br>پ) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب تخلف از قانون شود.<br>ت) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب یکی از جرائم مقرر در این قانون اختصاص یافته باشد.<br>مسئولیت كیفری شخص حقوقی در ماده 53 مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر&nbsp; و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص مرتکب مسؤول خواهد بود.<br>هر واحد جریمه در این قانون معادل با یک میلیون ریال است و در زمان اعمال بر اساس نرخ تورم اعلامی بانك مركزی محاسبه میشود.<br>درصورتی که در روند رسیدگی به اختلاف و یا بررسی موارد مربوط به شکایات و تخلفات قراردادی و مقرراتی تشخیص شورای داوری و یا {وزارت/سازمان} ارتکاب به جرم باشد؛ موضوع باید به مرجع ذی‌صلاح قضایی اعلام گردد.<br>قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به تخلفات ارتباطات بیسیم اختصاص دهد. قضات دادسراها و دادگاه‎های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم با ارتباطات بیسیم دارند انتخاب خواهند شد.<br><font size="2"><b>نحوه رسیدگی به اختلافات و دعاوی<br></b></font>&nbsp;<br>{وزارت/سازمان} موظف است براساس طرح شکایت افراد حقیقی و یا حقوقی، که از طریق مراجعه مستقیم و یا به صورت الکترونیکی مطرح شده است و یا برمبنای تخلفات گزارش شده از بازرسان و ناظران {وزارت/سازمان} در حوزه ارتباطات بیسیم دریافت کرده است، پیگیریهای لازم را انجام و موضوع را باتوجه به نوع تخلف به یکی از نهادهای مربوطه از قبیل شورای داوری، کمیسیون فنی و یا دادسر/دادگاه تخصصی ارجاع دهد. دارنده پروانه موظف است اطلاعات لازم مربوط را در اختیار {وزارت/سازمان} قرار دهد.<br><br></font><div align="center"><font color="#CC0000" size="2"><font size="3"><b>فصل هفتم - امنیت ارتباطات بی‌سیم</b></font></font><br><br><br></div><font size="2">کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظف هستند اقدامات لازم در جهت ایجاد و ارتقاء امنیت شبکههای بیسیم را بهعمل آورند. چنانچه سوءاستفاده از فضای رادیویی به موجب سهلانگاری این موسسات و نهادها باشد مسئولیت برعهده بالاترین مقام مسئول آن موسسه یا نهاد است.<br>تمام دارندگان پروانه رادیویی موظف هستند تا در صورت بروز وضعیت اضطراری یا بحران محلی، منطقهای یا ملی؛ دسترسی و استفاده از امکانات رادیویی موضوع پروانه رادیویی را برای مراجع مسئول و ذیربط در اسرع وقت مهیا نمایند.<br>{وزارت/سازمان} موظف است از طریق عضویت و مشارکت&nbsp; در مراجع بینالملل، همکاریهای علمی و عملیاتی بینالمللی نسبت به آگاهی و اثرگذاری در حوزه ارتباطات بیسیم و حفاظت از فضای رادیویی کشور اقدام نماید.<br>{سازمان/وزارت} باید تمام اقدامات لازم برای ایجاد، مدیریت، پشتیبانی و حفاظت از بانک اطلاعات رادیویی کشور و ثبت بینالمللی ایستگاههای لازم در مراجع بینالمللی را انجام دهد.<br>در صورت ارتکاب جرم از سوی اتباع بیگانه در حوزه ارتباطات بیسیم و ایجاد خسارت به منافع ملی کشور {وزارت/سازمان} مکلف به پیگیری لازم برای توقف آن و جبران خسارات ملی میباشد.<br>در صورت تشخیص {سازمان/وزارت} استفاده مجدد از دستگاههای توقیف شده پس از اطمینان از استاندارد بودن و عدم استفاده غیرمجاز، با نظارت سازمان امکانپذیر میباشد.<br>کلیه دستگاهها و قطعات مربوطه مشمول این قانون که به توقیف قانونی در‌آمده است، در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد. رفع توقیف پس از رفع دلیل توقیف ویا فروش آنها مشروط به اخذ مجوزهای لازم از {وزارت/سازمان} است. تشخیص معدوم نمودن دستگاهها و قطعات مربوطه توقیف شده، با توجه به ماده 42 قانون مذکور انجام میشود.<br></font><div align="center"><font size="2"><font size="3"><b><br><font color="#CC0000">فصل هشتم - مقررات پایانی</font></b></font></font><font color="#CC0000"><br></font><br><br></div><font size="2">آیین‌نامههای اجرایی این قانون حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون، از طرف {وزارت/سازمان} تنظیم و پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود.<br>کلیه قوانین مغایر با این قانون، از جمله قانون "استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (‌آماتوری)" مصوب سال 1345 و اصلاحیه ماده سوم آن قانون مصوب سال 1360 و آئین نامه اجرایی "قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (‌آماتوری)" در سال 1361 و ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملغی‌الاثر می‌باشند.<br> </font> text/html 2012-03-13T11:15:15+01:00 btcw.ir farhad ashkani تکرار کننده رادیویی چیست؟ http://btcw.ir/post/413 <font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="تكرار كننده (ریپیتر) چیست؟ &nbsp;"><b><font color="#FF0000"><br>تكرار كننده ( ریپیتر ) چیست ؟</font></b><br><br>&nbsp;</span><span title="تكرار كننده‌ی دو طرفه (دوپلكس) اختراع سخت وپیچیده ای نیست بلكه نوعی رادیوی دو طرفه(2) است.">تكرار كنندهی دو طرفه ( دوپلكس ) اختراع سخت وپیچیده ای نیست بلكه نوعی رادیوی دو طرفه (2) است . </span><span title="این د ستگاه سیگنال‌های رادیویی را روی بسامدی در یافت و همزمان روی بسامد دیگری ارسال می‌كند.">این د ستگاه سیگنالهای رادیویی را روی بسامدی در یافت و همزمان روی بسامد دیگری ارسال میكند . </span><span title="این سامانه هااغلب در نقاط بلند ، مانند بلندی‌های طبیعی و یا ساختمان‌های بلندنصب می‌شوند، در نتیجه كاربران با تكرار كننده فضای پوششی تجهیزات رادیویی متحرك خودرا گسترش بیشتری می دهند و ازآن برای تبدیل ارتباطات یك‌طرفه نیزبهره می‌برند.">این سامانه هااغلب در نقاط بلند ، مانند بلندیهای طبیعی و یا ساختمانهای بلندنصب میشوند ، در نتیجه كاربران با تكرار كننده فضای پوششی تجهیزات رادیویی متحرك خودرا گسترش بیشتری می دهند و ازآن برای تبدیل ارتباطات یكطرفه نیزبهره میبرند . </span><span title="البته تكرار كننده‌هایی از این دست، اغلب در طبقه‌بندی كاربرد تجاری از رادیو‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ">البته تكرار كنندههایی از این دست ، اغلب در طبقهبندی كاربرد تجاری از رادیوها مورد استفاده قرار میگیرند .<br><br></span><span title="* ارتباط یك طرفه (سیمپلكس) چیست؟ "><b><font color="#FF0000">&nbsp;ارتباط یك طرفه ( سیمپلكس ) چیست ؟</font></b><br><br></span><span title="روش یك طرفه روشی برای ارتباطات نقطه به نقطه بدون استفاده از دستگاه تكرار كننده است.">روش یك طرفه روشی برای ارتباطات نقطه به نقطه بدون استفاده از دستگاه تكرار كننده است . </span><span title="در این روش برا ی ارسال و دریافت پیام‌های بین دو واحد سیار از بسامد مشابهی استفاده می‌شوده بدین معنی كه، ارسال و دریافت هر دو روی یك بسامد مشخص انجام می‌گیرد، همچون ارتباط بین دو واحد سیار خودرویی و یا دورادیوی متحرك دستی با یكدیگر. ">در این روش برا ی ارسال و دریافت پیامهای بین دو واحد سیار از بسامد مشابهی استفاده میشوده بدین معنی كه ، ارسال و دریافت هر دو روی یك بسامد مشخص انجام میگیرد ، همچون ارتباط بین دو واحد سیار خودرویی و یا دورادیوی متحرك دستی با یكدیگر .<br><br></span><span title="چنین چیزی در دستگاه‌های تكرار كننده ی یك طرفه نیز وجود دارد.">چنین چیزی در دستگاههای تكرار كننده ی یك طرفه نیز وجود دارد . </span><span title="در این گونه دستگاه‌ها روش كار به این شكل است كه، تكرار كننده به بسامد مشخصی گوش فرا می‌دهد و به محض دریافت سیگنالی بر روی بسامد موردنظرشروع به ضیط كامل پیام می كند، پس از آ&quot; كه دریافت پیام پایان یافت، یك زمان سنج خودكارو">در این گونه دستگاهها روش كار به این شكل است كه ، تكرار كننده به بسامد مشخصی گوش فرا میدهد و به محض دریافت سیگنالی بر روی بسامد موردنظرشروع به ضیط كامل پیام می كند ، پس از آ " كه دریافت پیام پایان یافت ، یك زمان سنج خودكارو </span><span title="قابل تنظیم كه زمانی را برای فاصله ی بین ارسال و دریافت تنظیم می‌كند، (مثلاً 10 ثانیه) به كار افتاده و پس از اتمام زمان مشخص شده دستگاه شروع به ارسال پیام ضبط شده در حافظهء ‌خود بر روی همان بسامد می كند. (به شیوه‌ی">قابل تنظیم كه زمانی را برای فاصله ی بین ارسال و دریافت تنظیم میكند ، ( مثلا 10 ثانیه ) به كار افتاده و پس از اتمام زمان مشخص شده دستگاه شروع به ارسال پیام ضبط شده در حافظهء خود بر روی همان بسامد می كند . ( به شیوهی </span><span title="قدیمی) ">قدیمی )<br><br></span><span title="* ارتباط دو طرفه (دوپلكس) چیست؟ "><font color="#FF0000"><b>ارتباط دو طرفه ( دوپلكس ) چیست ؟</b></font><br><br></span><span title="به نوعی ارتباط مشابه ارتباط تلفنی می‌گویند كه امكان مكالمه همزمان دو طرف مسیر است.">به نوعی ارتباط مشابه ارتباط تلفنی میگویند كه امكان مكالمه همزمان دو طرف مسیر است . </span><span title="تفاوت این روش با روش یك طرفه نیز همین موضوع است، چنان كه در روش یك‌طرفه در یك زمان تنها یكی از دو طرف ارتباطی می‌تواند به مكالمه و ارسال پیام بپردازد و طرف دیگر تنها شنونده است. ">تفاوت این روش با روش یك طرفه نیز همین موضوع است ، چنان كه در روش یكطرفه در یك زمان تنها یكی از دو طرف ارتباطی میتواند به مكالمه و ارسال پیام بپردازد و طرف دیگر تنها شنونده است .<br><br></span><span title="* تكرار كننده چگونه كار می‌كند؟ "><font color="#FF0000"><b>تكرار كننده چگونه كار میكند ؟</b></font><br><br></span><span title="در نگاه اول ممكن است ساختار دستگاه تكرار كننده، پیچیده به نظر برسد ولی هنگامی‌كه اجزاء مختلف آن را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم متوجه سادگی ساختار آن خواهیم شد.">در نگاه اول ممكن است ساختار دستگاه تكرار كننده ، پیچیده به نظر برسد ولی هنگامیكه اجزاء مختلف آن را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم متوجه سادگی ساختار آن خواهیم شد . </span><span title="ساختمان تكرار كننده شامل چندین قطعه مختلف است كه در شكل زیر نمودار آن را مشاهده می نمایید. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;">ساختمان تكرار كننده شامل چندین قطعه مختلف است كه در شكل زیر نمودار آن را مشاهده می نمایید .<br></span></span></font><div align="center"><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="ساختمان تكرار كننده شامل چندین قطعه مختلف است كه در شكل زیر نمودار آن را مشاهده می نمایید. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8113251284/a6_htm3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></span></font><br><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="ساختمان تكرار كننده شامل چندین قطعه مختلف است كه در شكل زیر نمودار آن را مشاهده می نمایید. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;"></span></span></font></div><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="ساختمان تكرار كننده شامل چندین قطعه مختلف است كه در شكل زیر نمودار آن را مشاهده می نمایید. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><font color="#FF0000"><b><br>&nbsp;</b></font></span><span title="حال توضیح مختصری در مورد هر یك از قسمت‌ها فوق ارائه می‌‌دهیم: "><font color="#FF0000"><b>حال توضیح مختصری در مورد هر یك از قسمتها فوق ارائه میدهیم :</b></font><br><br></span><span title="- آنتن: تقریباً‌ تمامی ایستگاه‌های تكرار كننده از یك آنتن استفاده می‌كنند."><font color="#FF0000">- آنتن :</font> تقریبا تمامی ایستگاههای تكرار كننده از یك آنتن استفاده میكنند . </span><span title="آنتن برای ارسال و دریافت سیگنال‌های بسامدرادیویی (RF) كه به تكرار كننده وارد و یا از آن خارج (پخش) می‌شوند به كار می‌رود.">آنتن برای ارسال و دریافت سیگنالهای بسامدرادیویی ( RF ) كه به تكرار كننده وارد و یا از آن خارج ( پخش) میشوند به كار میرود . </span><span title="به طور كلی هر چه ارتفاع بالا نصب گردد، بهره‌وری بیشتری خواهد داشت. ">به طور كلی هر چه ارتفاع بالا نصب گردد ، بهرهوری بیشتری خواهد داشت .<br><font color="#FF0000"><br></font></span><span title="- (دوبلكسر) یا دو طرفه كننده: این بخش نقش مهمی در دستگاه تكرار كننده بر عهده دارد به طور خلاصه دو طرفه كننده، سیگنال‌های ورودی یا دریافتی را از سیگنال‌های خروجی یا ارسالی تفكیك می‌كند."><font color="#FF0000">- ( دوبلكسر ) یا دو طرفه كننده :</font> این بخش نقش مهمی در دستگاه تكرار كننده بر عهده دارد به طور خلاصه دو طرفه كننده ، سیگنالهای ورودی یا دریافتی را از سیگنالهای خروجی یا ارسالی تفكیك میكند . </span><span title="چه در هنگام ورود و چه در زمان خروج بسامد‌های مختلف به دستگاه، به یك دو طرفه كننده نیاز است، زیرا وجود امواج رادیویی با بسامد‌های متفاوت در فضا، همواره موجب كاهش كیفیت و اثر بر روی عملكرد مطلوب دستگاه تكرار كننده است و در نتیجه كیفیت">چه در هنگام ورود و چه در زمان خروج بسامدهای مختلف به دستگاه ، به یك دو طرفه كننده نیاز است ، زیرا وجود امواج رادیویی با بسامدهای متفاوت در فضا ، همواره موجب كاهش كیفیت و اثر بر روی عملكرد مطلوب دستگاه تكرار كننده است و در نتیجه كیفیت </span><span title="نامطلوبی حاصل خواهد شد.">نامطلوبی حاصل خواهد شد . </span><span title="دوطرفه كننده درواقع فیلتری جهت عبور (ورود) بسامد‌های مشخص شده به دستگاه و جلوگیری از ورود بقیه سیگنال‌های است. ">دوطرفه كننده درواقع فیلتری جهت عبور ( ورود ) بسامدهای مشخص شده به دستگاه و جلوگیری از ورود بقیه سیگنالهای است .<br><br></span><span title="- گیرنده‌ها: سیگنال‌های رادیویی رادریافت می كنند."><font color="#FF0000">- گیرندهها :</font> سیگنالهای رادیویی رادریافت می كنند . </span><span title="این گیرنده‌ها دستگاه‌های حساسی برای تشخیص و دریافت سیگنال‌های ضعیف هستند و آن ها را برای تكراركننده‌ها قابل شنیدن می‌سازند. ">این گیرندهها دستگاههای حساسی برای تشخیص و دریافت سیگنالهای ضعیف هستند و آن ها را برای تكراركنندهها قابل شنیدن میسازند .<br><br></span><span title="- فرستنده ها: تمامی تكراركننده‌ها دارای یك فرستنده هستند كه از یك نوسان ساز و یك تقویت كننده توان تشكیل شده است."><font color="#FF0000">- فرستنده ها :</font> تمامی تكراركنندهها دارای یك فرستنده هستند كه از یك نوسان ساز و یك تقویت كننده توان تشكیل شده است . </span><span title="محرك،صداها را با فركانس ارسالی مناسب تلفیق نموده و تقویت كننده ی توان، قدرت سیگنال ارسالی را برای ارسال به نقاط دورتر بالا می‌برد. ">محرك ، صداها را با فركانس ارسالی مناسب تلفیق نموده و تقویت كننده ی توان ، قدرت سیگنال ارسالی را برای ارسال به نقاط دورتر بالا میبرد .<br><br></span><span title="- كنترل كننده: كنترل كننده‌ها، رایانه های كوچكی هستند برای بهینه‌سازی عملكرد تكراركننده‌ها."><font color="#FF0000">- كنترل كننده :</font> كنترل كنندهها ، رایانه های كوچكی هستند برای بهینهسازی عملكرد تكراركنندهها . </span><span title="آنها ممكن است دارای امكاناتی چون ضبط خودكار پیام‌های تبادل شده و یا تلفیق كننده خط تلفن باشند. ">آنها ممكن است دارای امكاناتی چون ضبط خودكار پیامهای تبادل شده و یا تلفیق كننده خط تلفن باشند .<br><br></span><span title="- قطعه تلفن: دستگاه‌های كنترل كننده، سامانه‌هایی برای اتصال خطوط تلفنی به رادیوها را دارند."><font color="#FF0000">- قطعه تلفن :</font> دستگاههای كنترل كننده ، سامانههایی برای اتصال خطوط تلفنی به رادیوها را دارند . </span><span title="در این حالت ارتباط مشتركین و اعضاء شبكه با خطوط تلفن شهری نیز برقرار می‌شود. ">در این حالت ارتباط مشتركین و اعضاء شبكه با خطوط تلفن شهری نیز برقرار میشود .<br></span></span></font><div align="center"><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="در این حالت ارتباط مشتركین و اعضاء شبكه با خطوط تلفن شهری نیز برقرار می‌شود. "><img src="http://s5.picofile.com/file/8113251500/a7_htm5.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></span></font><br><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="در این حالت ارتباط مشتركین و اعضاء شبكه با خطوط تلفن شهری نیز برقرار می‌شود. "></span></span></font></div><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="در این حالت ارتباط مشتركین و اعضاء شبكه با خطوط تلفن شهری نیز برقرار می‌شود. "><font color="#FF0000"><b><br></b></font></span><span title="* تن‌های PL و ‍CTCSS چه هستند؟ "><font color="#FF0000"><b>تنهای PL و CTCSS چه هستند ؟</b></font><br><br></span><span title="این كدها جهت جلوگیری از پاسخ‌گویی تكراركننده به سیگنال‌های متفرقه ناخواسته و یا تداخل‌های احتمالی ایجاد شده هستند، به طوری كه تكراركننده‌ها فقط با ارسال پیام از طرف رادیوهایی به كار می‌افتند كه دارای كدهای تنظیم شده مشخص و یكسان فوق باشند.">این كدها جهت جلوگیری از پاسخگویی تكراركننده به سیگنالهای متفرقه ناخواسته و یا تداخلهای احتمالی ایجاد شده هستند ، به طوری كه تكراركنندهها فقط با ارسال پیام از طرف رادیوهایی به كار میافتند كه دارای كدهای تنظیم شده مشخص و یكسان فوق باشند . </span><span title="هر ایستگاه می‌تواند تنها با كد منحصر به فرد خاصی كه از قبل توسط مدیر شبكه تنظیم شده است كار نماید.">هر ایستگاه میتواند تنها با كد منحصر به فرد خاصی كه از قبل توسط مدیر شبكه تنظیم شده است كار نماید .</span></span> </font> text/html 2012-03-06T16:58:25+01:00 btcw.ir farhad ashkani Midland MO-4032 http://btcw.ir/post/359 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7922768709/MO_4032.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br></div> text/html 2012-03-05T17:30:05+01:00 btcw.ir farhad ashkani ALINCO DR-435T http://btcw.ir/post/371 <div align="center"><br><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7922808602/DR_435T.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="272" hspace="0" vspace="0" width="380"><br><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br></div> text/html 2012-03-04T17:32:17+01:00 btcw.ir farhad ashkani ALINCO DR-635T http://btcw.ir/post/372 <div align="center"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7922811070/DR_635T.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br></div> text/html 2012-03-03T17:34:03+01:00 btcw.ir farhad ashkani ALINCO DR-M06T http://btcw.ir/post/373 <div align="center"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7922813545/DR_M06T.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br></div> text/html 2012-03-02T17:36:24+01:00 btcw.ir farhad ashkani ALINCO DR-605T http://btcw.ir/post/374 <div align="center"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7922819137/DR_605T.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br></div> text/html 2012-03-01T17:39:13+01:00 btcw.ir farhad ashkani ALINCO DR135T http://btcw.ir/post/375 <div align="center"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7922821933/DR135T.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br></div> text/html 2012-02-29T16:40:30+01:00 btcw.ir farhad ashkani Tait Orca-5020 http://btcw.ir/post/352 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7922749672/Orca_5020.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br></div> text/html 2012-02-28T16:42:15+01:00 btcw.ir farhad ashkani Tait Orca-5030 http://btcw.ir/post/353 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7922752147/Orca_5030.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br></div> text/html 2012-02-27T16:44:03+01:00 btcw.ir farhad ashkani Tait Orca-5035 http://btcw.ir/post/354 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7922754301/Orca_5035.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br></div> text/html 2012-02-26T16:50:42+01:00 btcw.ir farhad ashkani Midland Watt-100 http://btcw.ir/post/356 <div align="center"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7922761177/100_Watt_UHF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br><br><br><br></div> text/html 2012-02-25T16:54:02+01:00 btcw.ir farhad ashkani Midland ML-3215 http://btcw.ir/post/357 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7922765264/ML_3215.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br></div> text/html 2012-02-24T16:56:28+01:00 btcw.ir farhad ashkani Midland SM-2541 http://btcw.ir/post/358 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7922767525/SM_2541.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">جهت کسب اطلاعات بیشتربه ادامه مطلب مراجعه فرمائید</span> <span class="hps">...</span></span></font><br></div>